Lydell Mitchell Basic Set Set Checklist

Issue Card # Weight
1973 TOPPS LYDELL MITCHELL 56 1.00
1974 TOPPS LYDELL MITCHELL 69 1.00
1975 TOPPS LYDELL MITCHELL 170 1.00
1976 TOPPS LYDELL MITCHELL 70 1.00
1977 TOPPS LYDELL MITCHELL 370 1.00
1978 TOPPS LYDELL MITCHELL 150 1.00
1979 TOPPS LYDELL MITCHELL 270 1.00
1980 TOPPS LYDELL MITCHELL 460 1.00

Divisor: 8.00