Eddie Miksis Master Set Set Checklist

Issue Card # Weight
1947 TIP-TOP BREAD ED MIKSIS 5.00
1949 EUREKA SPORTSTAMPS EDDIE MIKSIS 43 1.50
1951 BOWMAN EDDIE MIKSIS 117 5.00
1952 BOWMAN EDDIE MIKSIS 32 3.00
1952 TOPPS EDDIE MIKSIS 172 6.00
1952 TOPPS EDDIE MIKSIS GRAY BACK 172 6.00
1953 TOPPS EDDIE MIKSIS 39 5.00
1954 BOWMAN EDDIE MIKSIS .954/.9 FIELD AVG. 61 2.00
1954 BOWMAN EDDIE MIKSIS .954/.962 FIELD AVG. 61 2.00
1955 ALL AMERICAN SPORTS CLUB-HAND CUT EDDIE MIKSIS 409 1.00
1955 BOWMAN EDDIE MIKSIS 181 3.00
1956 TOPPS EDDIE MIKSIS 285 2.00
1957 TOPPS EDDIE MIKSIS 350 3.00
1958 TOPPS EDDIE MIKSIS 121 2.00
1959 TOPPS EDDIE MIKSIS 58 2.00
1959 VENEZUELA TOPPS EDDIE MIKSIS 58 5.00

Divisor: 53.50