Garry Maddox Basic Topps Set Set Checklist

Issue Card # Weight
1973 TOPPS GARRY MADDOX 322 1.00
1974 TOPPS GARRY MADDOX 178 1.00
1975 TOPPS GARRY MADDOX 240 1.00
1976 TOPPS GARRY MADDOX 38 1.00
1977 TOPPS GARRY MADDOX 520 1.00
1978 TOPPS GARRY MADDOX 610 1.00
1979 TOPPS GARRY MADDOX 470 1.00
1980 TOPPS GARRY MADDOX 380 1.00
1981 TOPPS GARRY MADDOX 160 1.00
1982 TOPPS GARRY MADDOX 20 1.00
1983 TOPPS GARRY MADDOX 615 1.00
1984 TOPPS GARRY MADDOX 755 1.00
1985 TOPPS GARRY MADDOX 235 1.00
1986 TOPPS GARRY MADDOX 585 1.00

Divisor: 14.00