Carl Yastrzemski Basic Set Set Checklist

Issue Card # Weight
1960 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 148 10.00
1961 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 287 5.00
1962 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 425 7.00
1963 FLEER CARL YASTRZEMSKI 8 6.00
1963 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 115 5.00
1964 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 210 4.50
1965 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 385 5.00
1966 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 70 5.00
1967 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 355 5.50
1968 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 250 4.50
1969 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 130 5.00
1970 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 10 4.00
1971 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 530 4.50
1972 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 37 4.00
1973 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 245 4.00
1974 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 280 3.00
1975 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 280 3.50
1976 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 230 3.00
1977 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 480 3.00
1978 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 40 3.00
1979 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 320 3.00
1980 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 720 1.50
1981 DONRUSS CARL YASTRZEMSKI 94 1.00
1981 DONRUSS CARL YASTRZEMSKI 214 1.00
1981 FLEER CARL YASTRZEMSKI 221 1.00
1981 FLEER CARL YASTRZEMSKI 638 1.00
1981 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 110 1.50
1982 DONRUSS CARL YASTRZEMSKI 74 1.00
1982 FLEER CARL YASTRZEMSKI 312 1.00
1982 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 650 1.00
1983 DONRUSS CARL YASTRZEMSKI 326 1.00
1983 FLEER CARL YASTRZEMSKI 200 1.00
1983 TOPPS CARL YASTRZEMSKI 550 1.00
1984 FLEER CARL YASTRZEMSKI 412 1.00

Divisor: 111.50