1963 Menko Marusho Flag Back JCM13c Set Checklist

Issue Card # Weight
TOSHIAKI TOKUHISA 4916 1.00
KATSUYA NOMURA 3594 3.00
YASUHIKO KAWAMURA 8563 1.00
TSUNEO TAKABAYASHI 5207 1.00
SHOICHI ONO 4038 1.00
FUTOSHI NAKANISHI 7480 2.00
JIM MARSHALL 9674 2.00
KUSUO TANAKA 5967 1.00
SHINICHI ETO 8563 2.00
ISAO OHASHI 5207 1.00
YOSHIO KITAGAWA 3594 1.00
HIROHARU OKAJIMA 1095 1.00
MASAAKI KOYAMA 9674 2.00
ISAO HARIMOTO 5967 3.00
YUKIO OSADA 7400 1.00
KAZUHIDE FUNADA 4916 1.00
MASAYUKI DOBASHI 5967 1.00
KIHACHI ENOMOTO 9674 2.00
YOSHIO YOSHIDA 5207 2.00
TADAYUKI INOUE 8563 1.00
KATSUMI FUJIMOTO 1095 1.00
YOSHIAKI ITO 8563 1.00
TERUO NAMIKI 3594 1.00
MASAYUKI TANEMO 4916 1.00
TAKESHI KUWATA 4038 1.00
YASUMITSO TOYODA 5967 1.00
YUKIO OZAKI 1095 1.00
KAZUHIRO YAMAUCHI 8563 2.00
SHIGEO NAGASHIMA 4916 3.00
SADAHARU OH 5207 1.00
KAZUHIKO KONDO 4916 1.00
OSAMU KUBOTA 9674 1.00
SHOZO DOI 3594 2.00
HIDETOSHI IKEDA 1095 1.00
MASAICHI KANEDA 7480 3.00
KIYOSHI OISHI 4916 1.00
TADASHI SUGIURA 5207 2.00
KATSUYA MORINAGA 4916 1.00
TORU MORI 5967 1.00
KAZUHISA INAO 4038 3.00

Divisor: 59.00