1949/50 Karuta Omoshiro Book New Year Furoku Insert JK12 Set Checklist

Issue Card # Weight
TADAYOSHI TAMAKOSHI 5 1.00
HIROSHI TSUJII 5 1.00
KOZO GOI 5 1.00
JUNZO SEKINE 5 4.00
TADAYOSHI KAJIOKA 5 1.00
SHIGEYA IIJIMA 5 1.00
SHISSHO TAKESUE 6 1.00
YUKO MINAMIMURA 6 1.00
TOSHIAKI OGATA 6 1.00
JUNJI NAKATANI 7 1.00
KIYOSHI SUGIURA 7 1.00
SHIGERU SUGISHITA 7 3.00
TOKUJI IIDA 7 3.00
KAZUO KAGEYAMA 7 1.00
KEIZO TSUTSUI 7 1.00
SUSUMU YUKI 7 1.00
YASUYA HONDO 7 1.00
TORAO OOKA 7 1.00
RYOHEI MORIYA 7 1.00
TAMAICHI YASUI 7 1.00
YOSHIRO TENPO 8 1.00
GIICHIRO SHIRAKI 8 1.00
ATSUSHI ARAMAKI 8 4.00
TAKESHI DOIGAKI 8 1.00
TSUGUO GOTO 8 1.00
NOBORU AOTA 9 2.00
TAKEHIKO BESSHO 9 3.00
KIKUJI HIRAYAMA 9 1.00
KAZUTO TSURUOKA 9 3.00
KAORU BETTO 9 3.00
YOSHIYUKI IWAMOTO 9 3.00
VICTOR STARFFIN 9 10.00
MICHIO NISHIZAWA 10 3.00
HIROSHI OSHITA 10 3.00
SHIGERU CHIBA 10 3.00
HIDEO FUJIMOTO 10 3.00
TETSUHARU KAWAKAMI 10 4.00
MAKOTO KOZURU 10 3.00
JUZO SANADA 10 3.00
FUMIO FUJIMURA 10 3.00

Divisor: 85.00