Johnny Bench Basic Topps Set Set Checklist

Issue Weight
1968 TOPPS JOHNNY BENCH ROOKIE #247 1.00
1969 TOPPS JOHNNY BENCH ROOKIE #95 1.00
1970 TOPPS JOHNNY BENCH #660 1.00
1971 TOPPS JOHNNY BENCH #250 1.00
1972 TOPPS JOHNNY BENCH #433 1.00
1973 TOPPS JOHNNY BENCH #380 1.00
1974 TOPPS JOHNNY BENCH #10 1.00
1975 TOPPS JOHNNY BENCH #260 1.00
1976 TOPPS JOHNNY BENCH #300 1.00
1977 TOPPS JOHNNY BENCH #70 1.00
1978 TOPPS JOHNNY BENCH #700 1.00
1979 TOPPS JOHNNY BENCH #200 1.00
1980 TOPPS JOHNNY BENCH #100 1.00
1981 TOPPS JOHNNY BENCH #600 1.00
1982 TOPPS JOHNNY BENCH #400 1.00
1983 TOPPS JOHNNY BENCH #60 1.00

Divisor: 16.00